Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

§ 1 DEFINICJE

Sprzedawca –Lycopharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000884525, NIP 7011012252, REGON 38777939000000;
Produkt – oferowany do sprzedaży w Sklepie gotowy, 15-sto butelkowy zestaw napojów Likopenowych LycopenPRO z grupy nutraceutyków, spełniających zapotrzebowanie organizmu na naturalny, w pełni przyswajalny likopen.
Dostępne w Sklepie Produkty obejmują:
1)  Zestaw LycopenPRO Original,
2)  Zestaw LycopenPRO Smooth,
3)  Zestaw LycopenPRO Sharp,
4)  Zestaw LycopenPRO Mix.
UWAGA: Z uwagi na specyfikę oferowanych w Sklepie Produktów (gotowe zestawy napojów likopenowych przeznaczone do spożycia w okresie kolejnych 15 dni), mając na względzie ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie, w tym Konsument;
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą poprzez Sklep umowę sprzedaży Produktów niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.lycopenpro.com/
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto;

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1.   Adres pocztowy: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
2.   Adres e-mail: contact@lycopharm.com
3.   Telefon: +48 22 230 2165
4.   strona internetowa: www.lycopenpro.com

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1.   Aby prawidłowo korzystać ze Sklepu potrzebne jest:
·      urządzenie z dostępem do Internetu
·      przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2.   Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w punkcie 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
3.   Złożenie zamówienia obejmującego sprzedaż jednorazową Produktu nie wymaga rejestracji przez Kupującego konta (panelu) w Sklepie. Złożenie zamówienia w ramach subskrypcji wymaga założenia przez Kupującego konta (panelu) w Sklepie.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

I. Zasady Ogólne
1.   Ceny Produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Produkt, w tym zawierają podatek VAT. Jeżeli w trakcie składania zamówienia Kupujący wyrazi (zaznaczy) zgody na otrzymywanie newsletterów  i innych materiałów promocyjnych oraz zgody na kontakt telefoniczny ze strony Sprzedawcy dotyczący promocji Produktów, otrzyma rabat w wysokości 2% wartości złożonego zamówienia.
2.   Na całkowitą wartość zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za zamówione Produkty oraz koszty dostawy zamówionych Produktów.
3.   Wybrany do Kupującego Produkt należy dodać do koszyka w Sklepie, a następnie wybrać sposób dostawy Produktów oraz sposób płatności za zamówienie, a także podać dane Kupującego niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. 
4.   Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożeniem zamówienia Kupujący potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacją oraz potwierdza obowiązek zapłaty kwoty obejmującej wartość zamówienia.  
II. Opcja sprzedaży standardowej;
5.   Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą i od tego też momentu Kupujący związany jest postanowieniami Regulaminu i zobowiązany jest ich przestrzegać. Po złożeniu zamówienia nie jest już możliwa jego modyfikacja, odwołanie czy rezygnacja z zamówienia.
6.   Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Produktów.
7.   Realizacja dostawy Produktu/-ów objętego złożonym zamówieniem nastąpi na adres wskazany przez Kupującego niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą obejmującą wartość zamówienia.
III. Opcja sprzedaży w ramach subskrypcji:
8.   Zaznaczając opcje subskrypcji strony zawierają umowę na mocy której Sprzedawca zobowiązany jest regularnie, w stałych odstępach czasowych, dostarczać Produkt/-ty na adres wskazany przez Kupującego przez okres do momentu zakończenia subskrypcji , a Kupujący zobowiązuje się dokonywać stałych, regularnych płatności na poczet zapłaty za te Produkty poprzez złożenie bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Kupującego dyspozycji zlecenia dokonywania stałych płatności na rzecz Sprzedawcy przez okres obowiązywania subskrypcji, t.j. do momentu jej zakończenia.
9.   Dostawy Produktu/-ów w okresie subskrypcji realizowane będą 1-krotnie w każdym miesiącu obowiązywania tej subskrypcji, w stałych odstępach czasu od pierwszej i każdej kolejnej dostawy, przy czym każdorazowo realizacja każdej kolejnej dostawy uwarunkowana jest potwierdzeniem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą należności za Produkt/-ty objęty daną dostawą.
10.        Przy realizacji każdej z kolejnych dostaw Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie sprzedaży Produktu/-ów objętych daną dostawą na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Produktu/-ów.
11.        Zakończenie okresu subskrypcji następuje poprzez złożenie przez Kupującego oświadczenia o wypowiedzeniu subskrypcji z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia miesiąca w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie złożone. Oświadczenie o wypowiedzeniu subskrypcji winno być objęte:
a)    formą pisemną i przesłane listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy – datą złożenia wypowiedzenia będzie  w takim przypadku data nadania przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu, albo
b)    formą wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (datą złożenia wypowiedzenia będzie  w takim przypadku data wysłania wiadomości email), przy czym skuteczność skorzystania z tego rozwiązania uwarunkowana jest przekazaniem w treści wiadomości email numeru telefonu Kupującego, pod którym Sprzedawca będzie mógł - w czasie biegu okresu wypowiedzenia - skontaktować się z Kupującym celem potwierdzenia autentyczności złożonego oświadczenia objętego wiadomością email oraz potwierdzenia, że Kupujący rezygnuje z subskrypcji,
12.        W okresie wypowiedzenia subskrypcji (do dnia upływu okresu wypowiedzenia) wszystkie prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego pozostają aktualne i wiążące, w szczególności w okresie tym Sprzedawca realizuje dostawy Produktu/-ów, a Kupujący zobowiązany jest regulować płatności za te dostawy.

§ 5 PŁATNOŚCI

1.   Kwotę obejmującą wartość złożonego zamówienie należy zapłacić:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy dokonanym nie później niż w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia (uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą stanowiącą wartość zamówienia warunkuje rozpoczęcie przez Sprzedawcę procesu realizacji zamówienia), albo
b) gotówką w momencie dostarczenia zamówionych Produktów (płatność za pobraniem uiszczana kurierowi realizującemu dostawę) o ile taki sposób płatności został przez Kupującego wskazany przy złożeniu zamówienia w Sklepie.
2. Kupujący akceptuje wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
3. Przy umowach subskrypcji płatności za dostawy Produktu/-ów realizowane będą wyłącznie poprzez złożenie bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Kupującego dyspozycji zlecenia dokonywania stałych płatności na rzecz Sprzedawcy przez okres obowiązywania subskrypcji, t.j. do momentu zakończenia przez Kupującego okresu subskrypcji.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.   W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję zapłaty kwoty wartości zamówienia przelewem, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
2.   Produkty dostarczany jest wyłącznie na terytorium Polski.
3.   Dostawy zamówionych Produktów realizowane są przez firmę kurierską DPD lub InPost
4.   Dostawa Produktów następuje w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego i dokonania płatności obejmującej pełną wartość zamówienia.
5.   W przypadkach szczególnych czas dostawy może się wydłużyć maksymalnie do 5 dni.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.   Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje jednak w przypadku, gdy opakowanie fabrycznie zapięczętowanego Produktu zostało otwarte po dostarczeniu Produktu Kupującemu, ponieważ z uwagi na charakter Produktów oferowanych w Sklepie wymagania ochrony zdrowia oraz względy higieniczne powodują, że otworzenie opakowania czyni dany produkt niezdatnym do użycia przez inne osoby. 
2.   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
a)   od dnia w którym Konsumentowi dostarczony został Produkt na adres przez konsumenta wskazany,
b)   w przypadku dostawy realizowanej w warunkach sprzedaży na zasadzie subskrypcji , od dnia w którym Konsumentowi dostarczony został pierwszy Produkt na adres przez Konsumenta wskazany.
3.   Prawo do odstąpienia od umowy realizuje się poprzez złożenie przez  Konsumenta pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy - z wykorzystaniem danych podanych w § 2 Regulaminu - o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno być objęte:
a)   formą pisemną i przesłane listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy - termin do odstąpienia od umowy uznaje się za zachowany o ile przesyłka polecona zawierająca oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie nadana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, albo
b)   formą wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (termin do odstąpienia od umowy uznaje się za zachowany o ile wiadomość wysłana zostanie przed upływem terminu do odstąpienia), przy czym skuteczność skorzystania z tego rozwiązania uwarunkowana jest przekazaniem w treści wiadomości email numeru telefonu Kupującego, pod którym Sprzedawca będzie mógł  - w terminie kolejnych 14 dni - skontaktować się z Kupującym celem potwierdzenia autentyczności złożonego oświadczenia objętego wiadomością email oraz potwierdzenia, że Kupujący zrezygnował z Produktu (po weryfikacji i potwierdzeniu rezygnacji Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu), albo
4.   W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Konsument ponosi w całości bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/-ów do Sprzedawcy. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać wszystkie przesłane mu przez Sprzedawcę Produkty w stanie całkowicie nienaruszonym. 
5.   W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy. Jednakże Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego przez Konsumenta Produktu/-ów w stanie całkowicie nienaruszonym lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w stanie całkowicie nienaruszonym, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.   Po dokonaniu przez Kupującego zwrotu Produktów, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, a w razie braku takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu na rachunek bankowy z którego płatność za zamówienie została wcześniej dokonana.
7.   Zwracany Produkt/-y winien zostać odesłany w stanie całkowicie nienaruszonym na adres OEX E-Business, Łubińska 10, 05-532 Baniocha, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt/-y przed upływem terminu 14 dni.

§ 8 REKLAMACJE

1.   Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Produktów niewadliwych.
2.   W przypadku wystąpienia wady Produktu Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie obowiązujących w Polsce regulacji prawnych.
3.   Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres OEX E-Business, Łubińska 14, 05-532, Łubna
4.   Reklamacje dotyczące Produktów zakupionych w Sklepie należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy.
5.   Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi nie później niż w terminie 30 dni.

§ 9 DANE OSOBOWE

1.   Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2.   Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy obejmuje możliwość bezpośredniego kontaktowania się z Kupującym (z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu email) przez Sprzedawcę bądź osoby realizujące z ramienia Sprzedawcy zamówienie złożone przez Kupującego.

§ 10 ZASTRZEŻENIA

1.   Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
2.   Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
3.   Wszelkie zamieszczane na stronie internetowej Sklepu opinie, oceny czy komentarze nie mogą swoją treścią naruszać obowiązujących przepisów prawa lub skutkować naruszeniem zasad wynikających z przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sprzedawca pozostaje uprawniony do usuwania opinii, ocen czy komentarzy naruszających przepisy i zasady wskazane w zdaniu poprzednim, ewentualnie usuwania ich części obejmujących wyłącznie treści naruszające w/w przepisy i zasady.

§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1.   Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty wartości zamówienia złożonego przez Kupującego.
2.   Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupującego niebędącego Konsumentem jest wygasa z upływem jednego roku od dnia wydania Produktu  Kupującemu.
 
 
WZÓR INFORMACJI O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od dnia w którym dostarczony został Państwu pierwszy Produkt/-y.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres Sprzedawcy przesyłką poleconą albo wysłanego drogą elektroniczną na nasz adres poczty elektronicznej (w sposób wskazany w Regulaminie).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, po dokonaniu przez Państwa (całkowicie na Państwa koszt obejmujący bezpośrednie koszty odesłania produktów) zwrotu otrzymanych uprzednio od nas Produktów, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 267 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-09-14
Super produkt i super obsluga
2023-08-17
Jak zwykle super!

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel